ه‍.ش. ۱۳۹۵ آذر ۶, شنبه

رفیق شهرام یوسفی (عادل) از میان ما رفت !


رفیق شهرام یوسفی (عادل)  از میان ما رفت !


با اندوه فراوان  سوسیالیست های جنبش کارگری  یکی از فعالین صدیق و پی گیر خود را از دست داد . رفیق شهرام  یوسفی پس از هفت سال جدال با بیماری سرطان روز جمعه 25 نوامبر در کانادا چشم از جهان فرو بست و متاسفانه همسر و همرزم، فرزند و بستگان  و رفقایش را تنها گذاشت .او در سالهای آخر زندگی اش با وجود بیماری طاقت فرسا با عشق به سوسیالیسم یک  دم از مبارزات طبقه کارگر غافل نشد و حتی در لحظات  پایانی زنده گی پربارش ، دستش همچنان برای مبارزه متشکل و طبقاتی علیه سرمایه داری  بسوی  رفقایش دراز بود.


شهرام از دهه پنجاه به مبارزه روی  آورد و زندگی اش سراسر به مبارزه  متشکل طبقه اش گره خورده بود . اهداف  طبقاتی خود را از طریق مبارزه سیاسی متشکل درسازمان سهند ، حزب کمونیست ،حزب کمونیست کارگری ، اتحاد سوسیالیستی کارگری وسرانجام کانون سوسیالیست های کارگری تعقیب کرد . بی شک فقدان ر. شهرام برای  طبقه کارگر در ایران که خود  سالیان طولانی در میان آنها کار و زنده گی کرده بود ضایعه ای سنگین است  . تنها در مبارزه بی وقفه برای متشکل شدن هر چه بیشترطبقه کارگر و گشایش راه بسوی سوسیالیسم کارگری ، که زندگی و خواست ر. شهرام بود،


می توان از این ضایعه کاست .   


یادش گرامی است و راهش پر دوام !


 


کانون سوسیالیست های کارگری


جمعه 25 نوامبر2016